19.01
2016

Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Podlaskiego, na podstawie uchwały z dnia 19 stycznia  2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w okresie od 21 marca 2016 r. do 31 grudnia
2016 r. w sferze turystyki i krajoznawstwa.

RODZAJE ZADAŃ:

  1. wyznaczanie i odnawianie szlaków turystycznych, w tym opracowanie dokumentacji,

  2. organizacja imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego o zasięgu minimum wojewódzkim,

  3. promocja produktów turystycznych w oparciu o atrakcje turystyczne województwa podlaskiego,

  4. opracowanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego,

  5. szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki.

 

Treść ogłoszenia – warunki formalne i merytoryczne konkursu


Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 20 stycznia do 10 lutego 2016 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz. 25).
Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85 6654 549) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wraz z obowiązującymi załącznikami w terminie do 11 lutego 2016 r.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
    W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę/ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),   

  2. oświadczenie nr 1 o braku dofinansowania/nieubieganiu się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego objętego ofertą w ramach innego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego,

  3. oświadczenie nr 2 o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu  Turystyki (tel. 85 6654 485).

 

 

 

Kategoria: Projekty i konkursy realizowane w regionie, Autor: IK, Data publikacji: 2016-01-19