26.08
2020

Supraski Szlak Bioróżnorodności

W Supraślu powstanie szlak edukacyjny o długość ok. 7100 m. Budowa, parków edukacyjnych z elementami małej architektury, parkingów i ciągów pieszo-rowerowych, wiat, punktów i wież widokowych, czatowni, a nawet hoteli dla owadów zapylających.

„Supraski Szlak Bioróżnorodności” zostanie oparty na systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca – firma Green Serwis Group sp. z o.o. z Białegostoku oprócz wybudowania szlaku wraz z niezbędną infrastrukturą ma się zająć również m.in.: wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej, opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu, uzyskaniem wszelkich warunków, pozwoleń i opinii, pełna obsługa geodezyjna itp. Całość kosztować będzie ponad cztery miliony złotych. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach RPOWP 2014-2020.

Inwestycja zostanie podzielona na sześć etapów.

Etap I obejmuje ul. Kodeksu Supraskiego i Bulwar przy ulicy Uroczysko Pustelnia.
Powstanie tu ścieżka edukacyjno-przyrodnicza wraz z niezbędną infrastrukturą oraz park edukacyjny LAS w którym znajdą się drewniane kostki wiedzy, leśne puzzle, o tematyce lasów Puszczy Knyszyńskiej. Dodatkowo, z racji ,że jest to szlak migracyjny płazów zostanie tu zamontowana tablica informacyjna o tematyce ochrony gatunków żab występujących na tym obszarze.

Drugi etap, to wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbędną infrastrukturą na ul. Cegielnianej.

Trzeci etap obejmuje bulwary i nowe bulwary. Tu ma powstać oświetlony, oznakowany, w części utwardzony kostką betonową ciąg pieszo-rowerowy, ścieżki edukacyjno-przyrodniczej oraz park edukacyjny RZEKA złożony z drewnianych elementów edukacyjnych, wieży widokowej, terminala tyflograficznego, plansz termoformowanych. Będzie też parking, a całość zostanie odpowiednio oznakowana i oświetlona.

Na tzw. starych bulwarach (IV etap) wykonane zostaną dwa parki edukacyjne: TORF/BOROWINA oraz ŁĄKA. Podobnie, jak na innych parkach edukacyjnych będą tu edukacyjne elementy drewniane o tematyce właściwości leczniczych, składu borowiny, o tematyce lasów, łąk, owadów Puszczy Knyszyńskiej. Będą też plansze termoformowane, znaki i tablice oraz pawilon wypoczynkowy.

W etapie piątym - na Grobli, wzdłuż rzeki Supraśl po uprzednim wzmocnieniu nawierzchni,
i renowacji dwóch istniejących oraz wykonaniu dwóch nowych przepustów powstaną miejsca wypoczynkowe z punktem widokowym. Będą tu: dwie czatownie, trzy drewniane hotele dla owadów zapylających i wiaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ustawione zostaną stojaki na rowery, ławki z oparciami, plansze termoformowane, znaki i tablice informacyjne oraz paliki ochronne. Na końcu szlaku, na istniejącym jazie posadowiona zostanie nowa kładka.

Pracami objęty zostaną też działki przy ul. Nowy Świat. Tu również zostaną zamontowane tablice informacyjne o Supraskim Szlaku Bioróżnorodności, elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami zabezpieczającymi.

Inwestycja ma zostać zakończona do połowy października 2022 roku.

Informacja ze strony Urzędu Miejskiego w Supraślu: http://www.suprasl.pl/index.php/aktualnosci-archiwum/113-glowna/1802-podpisano-umowe-na-budowe-supraskiego-szlaku-bioroznorodnosci

Kategoria: Inwestycje turystyczne, Autor: Bożena Pogorzelska, Data publikacji: 2020-08-26